BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Programın Amacı

Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için mahkemeler tarafından başvurulan kişilere bilirkişi denmektedir.

Ancak işin tabiatı gereği çeşitli özel veya teknik bilgiye sahip söz konusu uzman kişiler bir hukuk kurumu olan bilirkişilik üzerine gerekli formasyona sahip değildirler. Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

BÖLÜM I. YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

 • Giriş (20 Dakika)
 • Türk yargı teşkilatı (15 Dakika)
 • Genel Hususlar
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • İlk Derece Mahkemeleri
 • Hukuk Mahkemeleri
 • Ceza Mahkemeleri
 • İdare/ Vergi Mahkemeleri
 • Üst Derece Mahkemeleri
 • Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri
 • Yargıtay ve Danıştay
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler (15 Dakika)
 • Hakim
 • Savcı
 • Avukat
 • Noter
 • İcra ve İflas Organları
 • Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)
 • Adil yargılanma hakkı
 • Taleple bağlılık ilkesi
 • Usul ekonomisi ilkesi
 • Taraflarca hazırlama-Re'sen araştırma ilkeleri
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)
 • İspat kavramı
 • İspat yükü ve ispat hakkı
 • İspat araçları (deliller)
 • İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)

 • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
 • Bilirkişilik kavramı
 • Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt(25 Dakika)
 • Başvuru usul ve esasları
 • Listelere kayıt şartları
 • Başvurunun değerlendirilmesi
 • Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)
 • Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri
 • Bilirkişinin yetkileri
 • Bilirkişinin ödevleri
 • Bilirkişilik etiği
 • Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık
 • Yetkinlik ve mesleki özen
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Görevi kabul yükümlülüğü
 • Menfaat elde etme yasağı
 • Sır saklama yükümlülüğü
 • Bildirim yükümlülüğü
 • Reklam yasağı
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)
 • Bilirkişinin Denetimi
 • Performans Değerlendirmesi
 • Bilirkişinin disiplin sorumluluğu
 • Uyarma
 • Listeden geçici olarak çıkarılma
 • Listeden kalıcı olarak çıkarılma
 • Bilirkişilikten yasaklanma
 • Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)
 • Bilirkişi incelemesinin zamanı
 • Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü
 • Re'sen başvurulması
 • Talep üzerine başvurulması
 • Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması
 • Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi
 • Hukuki konu - teknik konu ayrımı
 • Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı
 • Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)
 • Görevlendirilme usulü
 • Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller
 • Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller
 • Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)
 • İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi
 • Ön inceleme yapılması
 • Bilirkişinin yetkileri-yetkileriıı kullanılmasının usul ve esasları
 • Uyuşmazlık konusunun incelenmesi
 • Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma
 • Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma
 • İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

 • Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)
 • Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması
 • Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması
 • Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü
 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol
 • Raporun şekli
 • Kapak sayfası
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller
 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi
 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri
 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)
 • Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği
 • Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi
 • Bilirkişi raporuna itiraz
 • Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması
 • Ek rapor alınması
 • Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması
 • Raporun hükme esas alınması

BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi (250 Dakika)

Eğitim Kordinatörü / Bülend ARIDURU
E-MAİL : egitim@istanbulymmo.org.tr
İrtibat No : 0 (533) 590 7734

EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim Tarih Saat
50 29 Eylül 2018 – Hafta sonu 10:00 – 17:00
51 07 Ekim 2018 Hafta sonu  – 17:00
Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz "KVKK sayfamızda" belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuata uygun olarak kullanılacaktır. Çerez aydınlatma metnini okumak için tıklayınız.
REDDET
KABUL ET