TÜZÜK

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Değişiklik Tarihi: 21.02.2011

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – 1

GENEL HÜKÜMLER:

DERNEĞİN ADI :

MADDE 1 - Derneğin Adı “TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ” dir.

MERKEZİ:

MADDE 2 – Derneğin merkezi İstanbul’dur. Adresi Vişnezade Mahalesi Hüsrev Gerede Cad. No:29 Yusuf Bey Apt. Kat:1 Daire 2 (34357) Teşvikiye-Beşiktaş İSTANBUL’dur.

AMACI FAALİYETLERİ VE KURUCULARI

MADDE 3-

A)Amacı :
  Derneğin amacı, Türkiye’de özel ve resmi her alanda ve çeşitli kademeler için ehliyeti muhasebe elemanları yetiştirmek, mevcut muhasebe elemanlarının gelişmesini ve muhasebe bilgilerinin yönetimde ve incelemelerde verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, muhasebe uzmanlığı mesleğini teşkilatlandırıp ilerletmek, üyelerini kültürel, sosyal ve iktisadi gelişmelerini sağlamak, hak ve menfaatlerini korumaktır.

B)Faaliyetleri : Dernek amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur :

a) Muhasebe elemanları ihtiyacı ve çeşitli muhasebe konularında araştırma yapmak ve yaptırmak.

b) Muhasebe konusunda konferanslar, seminerler düzenlemek.

c) Muhasebe konularında yayın yapmak.

d) Muhasebe kongreleri düzenlemek.

e) Muhasebe elemanları yetiştirmek, dernek amacına uygun eğitim ve araştırma müesseseleri kurmak, yürütmek, benzer kuruluşlara yardım etmek.

f) Muhasebe alanında, sertifikalar ihdas etmek, yapılacak yönetmeliğe göre sertifikaları tevdi etmek.

g) Yurt içindeki muhasebe ile ilgili dernekler, kuruluşlar ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.

h) Mesleki ve ahlaki muhasebe ölçü ve prensiplerinin tespiti korunması yükseltilmesini sağlamak.

i) Muhasebe ile ilgili konularda kanun koyucu ve uygulayıcı organlara ve işletmelere mütalaa ve raporlar vermek.

j) Yurt dışında faaliyet gösteren muhasebe ile ilgili kuruluşlarda işbirliği yapmak. Federasyonlara üye olmak ve yurt dışında yeni kurulacak muhasebe ile ilgili kuruluşlarda kurucu üye olmak.

k)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

l) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

C) Kurucuları : Tümü T.C. uyruğundan olan kurucuların ad ve soyadları, meslekleri ve ikametgahları :

DERNEK KURUCULARI’ nın

Adı ve Soyadı  Mesleği                                            İkametgahı
Abdullah AKER    Maarif Vekaleti Mesleki Tedrisat Ticaret Öğretim Md. Ankara Yenişehir Sok.No.5 
Ali ALAYBEY  Maliye Hesap Mütehassısları İstanbul Cihangir Bürosu Şefi Soğancı Sok.Cihangir Palas No:3
Cemil PARMAN Sümerbank Hesap Mütehassısı Ankara Yenişehir Atatürk Bulvarı 133 D:2
Faik SOMER  Mali Müşavir Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mali Hesap Muallimi İstanbul Bomonti Silahşör Cad.No:14/16
Faruk ALANORA Takas Ltd.Sti. Muhasebecisi  İstanbul, Taksim Sıraselviler Soğancı Sok:14
İsmail OTAR  Ticaret Ofisi Muhasebe Şefi İstanbul Fatih Eski Ali P.C. No:3
İsmet ALKAN Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İktisat Fakültesi Muallimlerinden İstanbul Vezneciler Letafet Apt.No:3
Nihat KİVER   Sümerbank Müfettişi Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi İstanbul,Taksim Abdülhakhamit Cad. Gün Apt. D:5
Osman FİKRET  Doğan Sigorta Sti. Fen ARKUN Müşaviri Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi İstanbul, Şehremini Taşkasap Özbek Süleyman Sok. No:8
Rasim SAYDAR  Maliye Vekaleti Müşavir Hesap Mütehassıslarından Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi İstanbul, Vezneciler Ahmet Şuayip Sok.No:31
Recep AYDIN  Milli Reasürans TAŞ. Muhasebecisi  İstanbul,Fatih,Fevzipaşa Cad.No:17/4
Zihni BAYO Ticaret Ofisi Tevzi Şefi  İstanbul,Fatih Hafızpaşa Cad. Silistre Sok. No:4
Sadık BİGAT Tüccar Sok. Başarı Apt:4 İstanbul, Maçka Bronz
Celal ATASOY T.İş Bankası İstanbul Şubesi Muhasebecisi  İstanbul Sultanahmet Kabasakal Apt. No:14

ÜYELİK:

MADDE 4-

Derneğin :
A-Asli
B-Şeref üyeliği olmak üzere iki türlü üyeliği vardır.

A)Asli Üyelik: Derneğin amaçlarını kabul eden,Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış en az iki aktif üyenin teklifi ile serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir ruhsatına sahip yönetim kurulunca belirlenecek diğer kurallara sahip gerçek kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

B)Şeref Üyeliği : Bilim ve iş çevrelerinden Derneğe maddi ve manevi yardımlarda bulunan veya bulunması muhtemel gerçek kişilere Yönetim Kurulu kararı ile şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyelerinin oy hakkı yoktur.

ANCAK:
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununa göre Derneklere üye olamayacakların, üyelik başvurusu kabul edilemez.

ASLİ ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

MADDE 5- Aşağıdaki hallerde asli üyelik sıfatı sona erer:

a.Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilerek dernekten ayrılabilir.

b.Mahkeme kararı ile dernekler kanununda üyeliğe engel bir suç işlediğine karar verilenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

c.Derneğin amacına aykırı ve herhangi bölücü faaliyetlerde bulunanlarla mesleki ahlak yönetmeliğinde dernekten ihracı gerektiren fiil ve hareketleri işleyenler disiplin kurulu marifetiyle üyelikten çıkarılırlar.

d.Üyelikten çıkarma kararına karşı Genel Kurula başvurabilir. Üyeliğin son bulması o yıla ait aidatın ödenmemesini gerektirmez.

e.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

f. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

BÖLÜM :2

DERNEĞİN ORGANLARI DERNEK ORGANLARI VE TEŞKİLATI

MADDE 6- Derneğin Organları:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Yürütme Komitesi
d) Denetleme Kurulu
e) Disiplin Kurulu

MADDE 7- Genel Kurul Derneğin asli üyelerinden meydana gelir. Genel Kurulda her üyenin bir oyu vardır.

TOPLANTI  ZAMANI,ÇAĞRI USULÜ VE TOPLANTI USULÜ

MADDE 8-

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur. Olağan Genel Kurul üç yılda bir Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Yönetim Kurulu. Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurallarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak da toplanır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

ÖDEV VE YETKİLERİ

MADDE –9 : Genel Kurul Derneğin en yüksek organı olup kanunların kendisine verdiği ve ana tüzükte diğer organlara verilmeyen yetkileri kullanır.Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konması zorunludur. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, kurulların ibrası,
b) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
c) Gereğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonları seçmek,
d) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurul üyelerini ve yedeklerini seçmek,
e) Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşması bakımından Yönetim Kuruluna direktif vermek,
f) Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi,
g) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
h) İhraç kararları aleyhine yapılan başvurmaları incelemek, karara bağlamak,
i) Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek,tasfiye komisyonunu seçmek ve tasfiye neticesinde bakiyesinin hangi kuruluşa tahsis edileceğini tayin etmek,
j) Mevzuatta ve Derneğin tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.

KARAR NİSABI


MADDE 10- Genel Kurulda kararlar açık oy ve adi çoğunlukla verilir. Organların seçimi gizli oyla yapılır. Ana tüzüğün değiştirilmesi ve Derneğin fesih kararları için toplantıda bulunan üye sayısının 2/3 çoğunluğu gereklidir.

Kararların metni en geç bir ay içinde bütün üyelere yazı ile bildirilir.

II- YÖNETİM KURULU:

KURULUŞ:

MADDE –11: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından asıl üyeler arasından Üç yıllık süre için seçilecek 15 asıl ve 15 yedek üyeden teşekkül eder.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili ,Genel Sekreter,Sayman ve Başkan yardımcıları ile Genel Sekreter Yardımcısı ve Sayman yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinde sonra , üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.


TOPLANTI ZAMANI VE NİSAP :

MADDE-12 :  Yönetim Kurulu en az ayda bir Başkanın ve Yürütme Komitesinin çağrısı üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlar.
Yönetim Kurulunca kabule şayan özrü olmaksızın üst üste iki toplantıya veya görev süresinde dört toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

GÖREV VE YETKİLERİ :


MADDE 13: Yönetim kurulu önceden Yürütme Komitesince hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kururlunun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

a) Adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek ve gündemini hazırlamak,
b) Ana Tüzüğün tatbik suretini gösteren yönetmelikleri kabul etmek,
c) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
d) Yürütme Komitesinin çalışma raporunu görüşmek ve karara bağlamak ,
e) Yürütme komitesi üyelerini seçmek ve ıskat etmek,
f) Yürütme komitesine direktif vermek,
g) Bütçe fasılları arasında her faslın yüzde 50’ini aşmamak üzere nakiller yapmak,
h) Yürütme Komitesinin teklifi üzerine Genel Sekreteri tayin etmek,
i) Gereğince ihtisas komiteleri kurmak.

Yönetim Kurulunda kararlar açık oyla ve adi çoğunlukla verilir.

III-YÜRÜTME KOMİTESİ:

KURULUŞ:

MADDE 14:Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulunca kendisini temsil etmek üzere üç yıl süreyle seçilen Başkan Vekili ile Genel Sekreter, Sayman veya yokluğu halinde genel sekreter yardımcısı veya sayman yardımcısından meydana gelir.
Yönetim Kurulu başkanı Dilediğinde Yürütme Komitesi toplantısına katılarak başkanlık eder.

TOPLANTI ZAMANI VE NİSAP :

MADDE 15: Yürütme Komitesi en geç bir ayda bir Genel Sekreterin çağrısı üzerine toplanır ve gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Özrü olmaksızın üst üste üç veya bir yılda altı toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

GÖREV VE YETKİLER:

MADDE 16 : Yürütme Komitesi, Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca alınan kararları uygular, Derneğin amacını gerçekleştirmek yolunda gerekli faaliyet ve teşebbüslerde bulunur.Ayrıca :

a) Derneğin resmi, ya da özel merciler nezdinde, mesleki , idari , adli ve mali hususlarda temsil eder.
b) Yönetim Kurulunun olağan , ya da olağan üstü toplantıya çağırır ve gündemi hazırlar.
c) Ana Tüzüğün tatbik suretini gösteren yönetmelikleri, personel kadrolarını, çalışma programların hazırlar ve Yönetim Kurulunun tetkik ve onayına sunar.
d) Bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.
e) Yönetim Kuruluna çalışma ve hesap raporunu sunar ve tasvibini alır.
f) Kanun ve tüzüğe göre tutulması gerekli defterlerin tutulmasını, kayıtların muntazam ve usulüne uygun yapılmasını sağlar.
g) Dernek gelirinin toplanmasın sağlar, bütçe çerçevesi içinde gerekli masraflar yapar.
h) Dernek personelinin tayin, terfi, nakil, teziye ve diğer özlük işlerini karara bağlar.

KARARLAR:


MADDE 17- Yürütme Komitesi kararların üye sayısının salt çoğunluğu ile verir. Kararlar, Yürütme Komitesi Karar defterine yazılarak üyelerce imzalanır. Muhalif kalan üyenin muhalefet şehri koyma hakkı saklıdır.

DENETLEME KURULU:

KURULUŞU:

MADDE 18- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asil, üç yedek üyeden kurulur. Asil üyeler ilk toplantılarında kendi aralarında bir Başkan, bir Raportör üye seçerler. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19- Derneğin defterlerini, muamelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını gerekli gördükçe inceler. Gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Yürütme Komitesinden izahat isteyebilir.

Yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula bildirir.
Yönetim Kurulu veya Yürütme Komitesinin havale edeceği tahkikat isteyen organa bildirir.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

V-DİSİPLİN KURULU

KURULUŞU:

MADDE 20: Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden kurulur.

Asil üyeler ilk toplantıda aralarında bir başkan bir Raportör üye seçerler. Üyelerin görev süresi üç yıldır.

TOPLANTI ZAMANI VE GÖRÜŞME USULÜ

MADDE 21: Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi veya Denetleme Kurulunun havale edeceği meseleyi görüşmek üzere toplanır. Kurulun görüşmeleri gizlidir.

Yapılacak çağrı takip eden hafta içinde Disiplin Kurulu meseleye el koyar ve en kısa zamanda karara bağlar. Kararlar gizli oyla verilir.

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 22-Üyelerin Dernek amaçlarına aykırı hareket edip etmediklerini inceler, aykırı faaliyette bulunanlar hakkında ihtar, ya da tevhib cezası verir. Üyelikten çıkarma için Yönetim kurula teklifte bulunur.

BÖLÜM 3-

DERNEK BAŞKANI:

MADDE 23- Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğinde Başkanıdır. Başkan bu sıfatla Derneği  yurt içinde temsil eder. Başkanın özrü halinde Başkan Vekili Derneği temsil eder.

Dernek adına resmi beyanatta bulunmak yetkisi Başkana veya özrü halinde Başkan Vekiline aittir.

Başkan gerektiğinde 5.000.- TL’ye kadar karar olmaksızın sarf yapabilir. Ancak re’sen yaptığı sarfiyatı ilk Yürütme Komitesi toplantısında bildirmek zorundadır.

BÖLÜM :4

GENEL SEKRETER GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24- Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Dernek bürosunu yönetmek her türlü yazışmaları yapmak, bilgi ve istatistik toplamak, ilgili yayınları izleyip derlemek ve bunlar hakkında Yürütme Komitesine bilgi vermek,
b) Teşkilat faaliyetlerini izlemek ve gözetimi altında bulundurmak ve bu konuda Yürütme Komitesine bilgi vermek,
c) Görüşülmesi gereken konuları tespit ile Yürütme Komitesinin gündemini hazırlamak ve gereğinde yürütme komitesini olağanüstü toplantıya çağırmak,
d) Üç ayda bir düzenlenecek bilanço ile mali durumu Yürütme Komitesine bildirmek,
e) Aidat ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve Derneğe yeni gelir kaynakları aramak.
f) Yeni üye sağlamak,
g) Ana Tüzüğün diğer maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek sair yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

BÖLÜM :5


MALİ HÜKÜMLER:

DERNEĞİN GELİRLERİ:


MADDE 25-Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmektedir.

a. Giriş Aidatı: Üyeliğe girişte ödenecek ve 500,-(Beşyüz) TL’yi geçmemek üzere Genel Kurullarca tespit edilecektir.

b. Yıllık Aidatı: Üyelerin her yıl ödeyecekleri ve 200,-(İkiyüz) TL’ yi geçmemek üzere Genel Kurullarca tespit edilecektir.

c. Derneğin Kanun ve Tüzüğe göre yapabileceği her türlü faaliyetlerden sağlanan gelirler

d.Malvarlığı gelirleri ve bağışlar.

TAHSİLAT

MADDE 26

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Giderler Harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olanı sağlanamıyorsa en büyük mülki amirliğe onaylatarak özel baskılı alındı belgesi kullanılabilir. Bu özel belgeler, resmi belgeler sağlandığında kullanılamaz.

ZAMANINDA ÖDEME YAPILMASI:

MADDE 27-Yıllık aidatını ve Derneğe olan sair mali taahhütlerin tespit edilen usule göre ve zamanında ödemeyen üyeye yazılı ihtarda bulunur. İhtara rağmen borcunu ödemeyen üyelerin yönetim kurulu kararı ile dernek ilişkisi kesilir.

SARFİYAT :


MADDE 28- Derneğin sarfiyatı tasdikli bütçesine göre yürütme komitesi tarafından yapılır. Temsilcilikler cari masraflarını bütçedeki tahsisatlarına göre ve Yürütme Komitesinden aldıkları avanslarla karşılarlar. Her çeşit sarfiyat için yasal evrak aranır.

İLZAM YETKİSİ

MADDE 29-Dernek Başkanı ile bir Yürütme Komitesi üyesinin ya da Yürütme Komitesi üyelerinden ikisinin ortaklaşa imzaları derneği ilzam eder.

DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI:

MADDE 30- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) Üye Kayıt defteri,
b) Yönetim Kurulu karar defteri,
c) Yürütme Komitesi karar defteri,
d) Gelir ve gider defteri,
e) Gelen ve giden evrak defteri,
f) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
g) Genel Kurul zabıta defteri,
h) Demirbaş defteri, Bu defterlerin noterden onaylanması zorunludur.

BÖLÜM:6

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

DERNEĞİN FESHİ:


MADDE 31- Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshini isteyen Yönetim ve Denetleme Kurulları veya Dernek üyelerinin beşte biri, Genel Kurul toplantısından on beş gün önce fesih isteğini gerekçeleriyle birlikte bütün üyelere bildirmek zorundadır. Feshe karar verebilmek için, bu tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshine karar verildiği veya dernek infisah ettiği takdirde, Genel kurulca seçilecek üç üyeden kurulu bir komisyon, derneğin para ve mal varlığının bir envanterini yapar.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 32-İÇ DENETİM

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

YASAL UYGULAMA

MADDE 33- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 34 :Bu tüzük 34 maddeden ibaret olup,İlk Genel Kurul Onayından sonra yürürlüğe girer.

Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz "KVKK sayfamızda" belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuata uygun olarak kullanılacaktır. Çerez aydınlatma metnini okumak için tıklayınız.
REDDET
KABUL ET